Re-Match Holding A/S – forløb af den ordinære generalforsamling

Selskabsmeddelelse 11/2022 – Den ordinære generalforsamling i Re-Match Holding A/S (”Selskabet”) blev afholdt den 19. april 2022 hos DLA Piper Danmark på adressen Oslo Plads 2, 2100 København Ø.

Agendaen var som følger:

1.    Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2.    Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten.
3.    Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4.    Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.
5.    Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.
6.    Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7.     Valg af revisor.
8.    Eventuelle forslag fra bestyrelsen, direktionen eller kapitalejerne.
8.1.   Vejledende afstemning om vederlagsrapport for 2021
8.2.  Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af opdateret vederlagspolitik for Selskabet.
8.3.  Forslag fra bestyrelsen om forlængelse af bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen uden fortegningsret
8.4.  Forslag fra bestyrelsen om udstedelse af bonusaktier til Selskabets ansatte
9.     Eventuelt.

Bestyrelsen havde i overensstemmelse med selskabets vedtægter udpeget advokat Lars Hagbard Grønkjær som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

 

Ad pkt. 1          Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår til efterretning.

Ad pkt. 2          Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten.

Bestyrelsen havde foreslået, at generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2021.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2021.

 

Ad pkt. 3          Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen havde foreslået, at årets tab som fremgik af den godkendte årsrapport for 2021 blev overført til næste år.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at overføre tabet som anført i årsrapporten for 2021 til næste år samt at der ikke skulle udbetales udbytte.

Ad pkt. 4          Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.

Bestyrelsen havde foreslået, at bestyrelsen og direktionen blev meddelt decharge.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen og direktionen decharge.

 

Ad pkt. 5          Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.

Bestyrelsen havde foreslået, at medlemmer af bestyrelsen skal modtage et basishonorar på kr. 125.000 for regnskabsåret 2022. Derudover havde bestyrelsen foreslået, at forpersonen for bestyrelsen skal modtage basishonoraret multipliceret med faktor 2 samt at næstforpersonen for bestyrelsen skal modtage basishonoraret multipliceret med faktor 1,4.

Generalforsamlingen godkendte det foreslåede vederlag for bestyrelsen for resten af 2022 og frem til næste generalforsamling.

 

Ad pkt. 6          Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at genvælge følgende kandidater:

  • Laurits Mathias Bach Sørensen
  • Ulrik Lundsfryd
  • Jakob Fuhr Hansen
  • Rasmus Frøkiær Ankersen
  • Henrik Grand Petersen
  • Kristin Parello-Plesner

Bestyrelsen genvalgte Laurits Mathias Bach Sørensen, Ulrik Lundsfryd, Jakob Fuhr Hansen, Rasmus Frøkiær Ankersen, Henrik Grand Petersen og Kristin Parello-Plesner.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Grand Petersen som forperson for bestyrelsen og Laurits Mathias Bach Sørensen som næstforperson for bestyrelsen. Laurits Bach Sørensen og Jakob Fuhr Hansen oplyste, at de ikke ønsker at modtage honorar som bestyrelsesmedlemmer frem til den næste ordinære generalforsamling.

 

Ad pkt. 7          Valg af revisor.

Bestyrelsen havde foreslået, at vælge PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

Generalforsamlingen valgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som Selskabets revisor.

 

Ad pkt. 8          Eventuelle forslag fra bestyrelsen, direktionen eller kapitalejerne.

Generalforsamlingen tog individuel stilling til følgende forslag:

 

Ad pkt. 8.1       Vejledende afstemning om vederlagsrapport for 2021

Vederlagsrapporten for 2021 blev præsenteret og bestyrelsen havde stillet forslag om, at vederlagsrapporten for 2021 blev godkendt ved vejledende afstemning af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten for 2021 ved vejledende afstemning.

 

Ad pkt. 8.2       Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af opdateret vederlagspolitik for Selskabet.

Bestyrelsen havde foreslået, at generalforsamlingen godkendte Selskabets nye vederlagspolitik. Vederlagspolitikken indfører en mulighed for, at Selskabet kan skadesløsholde bestyrelsen og direktionen.

Generalforsamlingen godkendte Selskabets opdaterede vederlagspolitik.

 

Ad pkt. 8.3       Forslag fra bestyrelsen om forlængelse af bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen uden fortegningsret

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at forlænge bemyndigelsen i punkt. 4.1 i Selskabets vedtægter for 5 år. Bemyndigelsen bemyndiger bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital ad en eller flere omgange med op til nominelt kr. 17.500.000 fordelt på aktier á kr. 1 til markedskurs uden fortegningsret for eksisterende aktionærer i henhold til § 155 i selskabsloven. Nye aktier, der udstedes under bemyndigelsen, vil være underlagt de samme rettigheder som eksisterende aktier i overensstemmelse med Selskabets vedtægter.

 

Ad pkt. 8.4       Forslag fra bestyrelsen om udstedelse af bonusaktier til Selskabets ansatte

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i overensstemmelse med selskabslovens § 155 at forhøje Selskabets aktiekapital ad en eller flere omgange ved udstedelse af bonusaktier til Selskabets ansatte jf. selskabslovens § 165 med op til nominelt kr. 8.500 uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Bonusaktier, der udstedes under bemyndigelsen, vil være underlagt de samme rettigheder som eksisterende aktier i overensstemmelse med Selskabets vedtægter.

 

Ad pkt. 9          Eventuelt.

Der var ikke andet til behandling.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 15.12.

***

Kontakt venligst følgende for mere information:

Investorer: Nikolaj Magne Larsen, CEO, +45 7734 6734

Medier:  Martin Plambek, CMO, +45 5211 1125, mp@re-match.com

Certified Advisor:
Daniel Sand
Mobile +45 30 27 76 67
Oaklins Denmark A/S
Østergade 26B
1100 København
Danmark

Kontakter

Vedhæftninger